Spausdinti

2013m balandžio 9 d. Panevėžio Darbo biržoje vyko Trišalės komisijos posėdis. Situaciją Panevėžio teritorinėje darbo biržoje pristatė pranešėjas, Panevėžio teritorinės darbo biržos direktorius V.Trofimovas.

Spausdinti

Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 41 straipsnio 3 dalį, įsigaliojusią nuo 2006 m. birželio 30 d., „Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 41(3), 41(4), 41(5) straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.“

Spausdinti

Profesinių ligų valstybės registro duomenimis, per 2012 metus užregistruotos 393 profesinės ligos 282 asmenims. Tai 9 profesinėm ligom mažiau ir 32 asmenimis daugiau negu 2011 metais (2011 m. – užregistruotos 402 profesinės ligos 250 asmenų).

Spausdinti

Sprendimas darbo ginčų nagrinėjimą perduoti prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių įsteigtoms darbo ginčų komisijoms – pasiteisino. Per tris šių metų mėnesius darbo ginčų komisijos gavo 1,3 tūkst. prašymų išspręsti darbuotojų ir darbdavių nesutarimus. Išnagrinėta beveik 800 darbo bylų, daugelyje jų kelti reikalavimai patenkinti visiškai arba iš dalies, arba jos baigėsi taikos sutartimis.

Spausdinti

Balandžio 6 dieną įvyko Europos socialinio fondo finansuojamas seminaras Visagine "Derybos, bendravimas, konfliktų sprendimai" kurį vedė psichologė Vidutė Ališauskaitė.

Spausdinti

Nuo šių metų ūkio subjektai Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) teikti informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę galės elektroniniu būdu. Greitai ir lengvai tai padaryti padės Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema.

Spausdinti

Siekdamas gerinti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo kokybę, standartizuoti tyrimo bei dokumentų įforminimo procedūras, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius rengia nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo metodines rekomendacijas, kurios skelbiamos VDI interneto svetainėje, kad jomis galėtų pasinaudoti visi tiriantieji nelaimingus atsitikimus darbe.

Spausdinti

Prieš 15 metų  buvo įkurta  Lietuvos moterų darbininkų sąjungų federacija, kuri vėliau pervadinta į Lietuvos moterų profesinę sąjungą „Solidarumas“.

Rugsėjo  28 dieną Lietuvos moterų profesinė sąjunga „Solidarumas“ šventė  15 metų organizacijos jubiliejų ir surengė Konferenciją Palangoje.
 
Ataskaitinėje  konferencijoje dalyvavo Lietuvos moterų profesinės sąjungos ”Solidarumas” valdybos narės, revizijos komisija, atstovės  iš profesinių sąjungų rajonuose.

Buvo išklausyta pirmininkės, revizijos komisijos, valdybos narių ataskaitos. Pateikti konferencijos dalyvių pasiūlymai, svarstytas ir paruoštas veiklos planas kitiems metams.

Antroji konferencijos dalis - seminaras, kurį vedė LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė.  Kalbėjome tema „Viešosios politikos formavimas“

Vyko diskusijos, dalyvių pasisakymai.

 Šiuo  metu Lietuvos moterų profesinė sąjunga”Solidarumas” jungia daugelį  moterų iš įvairių rajonų Lietuvoje.

Turime  puikias, aktyvias moteris.  Per šiuos veiklos metus, atstovaujant moterų interesus, įgyvendinat socialinę, ekonominę šalies politiką,  daug kartų kreiptasi  į LR Seimą, į LR Vyriausybę, dėl LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, dėl padėties darbo rinkoje, dėl pensijų reformos, minimalaus atlyginimo.

Moterų profesinė sąjunga plečia veiklas. Būtina susitelkti nuosekliam, kryptingam darbui suvokiant, kad neužtikrinę moterų ir vaikų saugumo šeimoje, nepašalinę kliūčių realizuotis jų žmogškajam potencialui, nepajėgsime sukurti demokratiškos ir klestiančios visuomenės.

Alma Kriščiūnienė
Lietuvos moterų profesinės sąjungos ‚Solidarumas“ pirmininkė

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar