Spausdinti

Jei nori, kad tavo atlyginimas augtų, kad būtum apsaugotas nuo vadovų savivalės, kad turėtum orias darbo sąlygas Lietuvoje, o ne emigracijoje, paremk tuos, kurie kiekvieną dieną kovoja už tave, net jei tu nesi profesinės sąjungos narys.

Darbdaviai turi daug pinigų. Jie skiria dideles lėšas ekspertams, žiniasklaidai, politinėms partijoms, kad pasiektų, jog būtų priimti tik jiems naudingi įstatymai ir nutarimai, kad negalėtum tikėtis didesnio atlyginimo, geresnių darbo sąlygų ir oraus gyvenimo netekus darbingumo ar išėjus į pensiją.

Šiemet iki liepos 1 d. tu gali 0.6 % savo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skirti tik profesinei sąjungai ir tai netrukdys tau paremti kitas visuomenines organizacijas ar partijas, nes šis 0.6 % leidžiamas skirti TIK profesinėms sąjungoms. Jei to nepadarysi, 0.6 % tavo GPM bus paskirstytas per biudžetą.

Paremk Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“, kuri susikūrė prieš 30 metų, kaip Sąjūdžio dalis, kuri kovojo už Lietuvos Nepriklausomybę, o dabar kovoja už tavo ir visų Lietuvos darbuotojų teisę oriai gyventi ir dirbti Lietuvoje, o ne užsienyje.

Su Tavo parama Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ (įm. kodas 290806370) galės geriau apginti Tavo teises ir galimybes daugiau uždirbti, samdydama geriausius teisininkus, ekonomistus ir ekspertus, darydama tyrimus ir vertinimus, kurie apgintų tavo interesus, diskutuojant su Vyriausybės ir darbdavių atstovais Trišalėje taryboje, ministerijose, Seime, derybose dėl šakos kolektyvinių sutarčių ir pn.

Paramą skirti galima:

 1. Elektroniniu būdu prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant prašymo formą FR0512 versija 04: https://deklaravimas.vmi.lt
  (video instrukcija)
 2. Įteikiant prašymo formą tiesiogiai valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vietos skyriui;
 3. Nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Neravų g. 8, LT-66257, Druskininkai.
 • Prašymo formą rasti galite čia – FR0512(4)
 • Mokesčio laikotarpį galite nurodyti ir ilgesnį: min. 2019 m., max. iki 2023 m.

Prievolę deklaruoti gautas pajamas turintys gyventojai turi tai padaryti iki liepos 1 dienos, antraip prašymas pervesti paramą nebus patenkintas.

Jeigu anksčiau, pvz.: pernai, prašyme nurodei skirti kuriai nors profesinei sąjungai 2 % GPM ilgesniam laikui, pvz:. iki 2020 m., šiemet vis tiek reikės iš naujo rašyti prašymą ir skirti jau tik 0.6 % GPM savo pasirinktai profesinei sąjungai.

Skirkite 0.6 proc. Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“

 

Spausdinti

salkauskas1

Siekiant užkirsti kelią darbdavių piktnaudžiavimams, bendradarbiaujant su Valstybine darbo inspekcija, 2018 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" koordinacinės tarybos posėdyje buvo įsteigta Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" darbo inspekcija ir patvirtinti jos nuostatai. Jos vadovu buvo išrinktas šio pasiūlymo autorius ir didelis profesinių sąjungų darbo inspekcijos steigimo entuziastas, Klaipėdos miesto ir rajono profesinės sąjungos pirmininkas Edvardas Šalkauskas, kurio pavaduotoju buvo išrinktas Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" teisininkas Vitalius Jarmontovičius.

Norinčius tapti profesinės sąjungos darbo inspektoriais prašome kreiptis į savo profesinių sąjungų pirmininkus.

Pateikiame Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas" darbo inspekcijos nuostatus.

LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ DARBO INSPEKCIJOS NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ (LPS „Solidarumas“) darbo inspekcija (toliau – Inspekcija) yra specialus valdymo organas, vykdantis nustatytų taisyklių ir normų tam tikroje sferoje darbo įstatymų priežiūrą bei kontrolę. Šie nuostatai nustato inspekcijos organizacinę struktūrą, apibrėžia jos veiklą, teises, pareigas ir teisinę padėtį.

 1. 1. Inspekcijos teisinė padėtis

1.1. Inspekcija nėra juridinis asmuo, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencija, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu, LPS „Solidarumas“ įstatais, kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kolektyvinėmis sutartimis ir susitarimais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos nutarimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

1.2. Inspekcija yra Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ struktūrinis padalinys, pavaldi LPS „Solidarumas“ pirmininkui ir Koordinacinei tarybai.

 1. 2. Inspekcijos organizacinė struktūra

2.1. Darbo inspekcijos viršininkas, pavaduotojas, vyresnysis darbo inspektorius, inspektoriai.

2.2. Darbo inspekcijos viršininką, pavaduotoją, vyr. darbo inspektorių ir inspektorius skiria ir atleidžia LPS „Solidarumas“ pirmininkas, pritariant Koordinacinei tarybai.

2.3. Inspekcijos veikloje gali dalyvauti asmenys, neteisti už kriminalinius nusikaltimus, sąžiningi, nesusikompromitavę, sulaukę 21 metų Lietuvos Respublikos piliečiai.

 1. 3. Inspekcijos tikslai ir veikla

3.1. Inspekcijos veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, socialinio dialogo ir kitais įstatymų nustatytais principais.

3.2. Inspekcijos tikslas – kontroliuoti kaip įmonių, organizacijų, įstaigų, bendrovių savininkai, darbdaviai, jų įgalioti asmenys, valstybės ir valdžios pareigūnai, valdininkai vykdo su profesinės sąjungos atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius, socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus, kaip dirba viešasis keleivinis ir krovininis transportas, gydymo profilaktoriumai, vaistinės, viešo maitinimo įstaigos, nelegalų darbą, kaip laikomasi darbo įstatymų bei Lietuvos Respublikos Sveikatos ir žmonių saugos darbe įstatymo bei teisės aktų reikalavimų.

3.3. LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos veikla apima Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius ūkio subjektus ir vykdo ūkio subjektų teisės aktų pažeidimų priežiūrą bei kontrolę, nepaisant įmonių nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo (tarp jų ūkininkas, asmuo, besiverčiantis individualia veikla bei dirbantis pagal verslo liudijimą).

3.4. Inspektoriai, vykdydami 3.2. punkte numatytas kontrolės funkcijas, turi teisę nekliudomai lankytis įmonėse, įstaigose, organizacijose ir bendrovėse, kuriose dirba profesinės sąjungos atstovaujami darbuotojai ir susipažinti su dokumentais apie darbuotojų ekonomines, socialines ir darbo sąlygas, gauti reikalaujamų dokumentų kopijas,reikalingas nustatyti įstatymų pažeidimams.

3.5. Pareigūnai, trukdantys inspektoriams atlikti jiems pavęstą darbą, persekiojantys juos dėl kontrolės veiklos, traukiami atsakomybėn pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.6. Inspektoriai kontrolės veiklą grindžia LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos viršininko arba jo pavaduotojo pavedimais.

3.7. Inspektoriai kontrolės metu su piliečiais turi būti mandagūs, nesivelti į ginčus ir provokacijas, vykdyti savo tiesiogines pareigas, esant būtinumui iškviesti policiją.

3.8. Kontrolės metu radus pažeidimų ar kitokių faktų, turinčio nusikaltimo požymių, darbo inspektorius surašo nustatytos formos aktą. Surašytą aktą, kitą surinktą kontrolės metu medžiagą inspektoriai privalo perduoti inspekcijos viršininkui, kuris apibendrinęs gautus dokumentus bei išvadas perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio ūkio subjektas (pažeidėjas) priskirtas pagal veiklos teritoriją.

3.9. Inspektoriams iš kontroliuojamų ūkio subjektų ar fizinių asmenų draudžiama imti dovanas, piniginį atlygį bei daiktus, kurie gali būti vertinami kaip kyšio paėmimas ar korupcijos faktas.

3.10. Inspektoriai, pažeidę šių Nuostatų 3.9. punktą, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir šalinami iš inspekcijos.

 1. 4. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas

4.1. LPS „Solidarumas“ darbo inspektoriai nagrinėdami (tirdami) prašymus (skundus), privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, objektyvumo, nešališkumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principais, taip pat efektyvumo ir ekonomiškumo principais.

4.2. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami šių Nuostatų nustatyta tvarka.

4.3. Už asmenų prašymų ir skundų tyrimo kokybę nustatyta tvarka atsako juos tyrę darbo inspektoriai.

4.4. Gauta informacija dėl galimos korupcijos atvejų aptarnaujant asmenis, nedelsiant perduodama darbo inspekcijos viršininkui, o jo nesant – darbo inspekcijos viršininko pareigas atliekančiam pavaduotojui.

 1. 5. Darbo inspektoriaus tarnybinis pažymėjimas

5.1. Inspektoriai privalo turėti nustatytos formos tarnybinį pažymėjimą, kuriame turi būti:

- organizacijos pavadinimas, logotipas, kodas;

- vardas, pavardė, asmens kodas, fotonuotrauka 3x4 dydžio;

- nurodytos pareigos ir suteiktų teisių bei įgaliojimų aprašymas;

-pažymėjimo išdavimo ir galiojimo data.

5.2. Darbo inspekcijos pažymėjimų pavyzdžius tvirtina Koordinacinė taryba, o juos išduoda ir pasirašo inspekcijos viršininkas arba jo pavaduotojas.

5.3. Tarnybinis darbo inspekcijos pažymėjimas yra griežtos apskaitos dokumentas, jis numeruojamas, registruojamas žurnale ir išduodamas pasirašytinai kartu su darbo inspekcijos viršininko potvarkiu, kuriuo skiriamas inspektoriumi.

5.4. Pasibaigus tarnybinio pažymėjimo galiojimo laikui, dokumentas grąžinamas Inspekcijos viršininkui arba LPS „Solidarumas“ atsakingam sekretoriui.

 1. 6. Tarnybinės komandiruotės

6.1. Darbo inspekcijos viršininko, jo pavaduotojo ir inspektorių išvykimai į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuojami vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tarnybinių komandiruočių mokėjimo tvarka, taip pat LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos patvirtinta tarnybinių komandiruočių įforminimo tvarka.

 1. 7. Darbo inspekcijos antspaudas

7.1. Darbo inspekcija turi anspaudą su LPS „Solidarumas“ logotipo ženklu (arba be jo):

- Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ (pagrindinis antspaudo apvadas);

- DARBO INSPEKCIJA (vidurio apvadas).

 1. 8. Darbo inspekcijos archyvo tvarkymas

8.1. LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos archyvą tvarko Inspekcija, vadovaudamasis Dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitomis archyvų tvarkymo rekomendacijomis ir LPS „Solidarumas“ pirmininko patvirtinta tvarka suderinta su Koordinacine taryba.

 1. 9. LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis

9.1. Darbo inspekcija, vykdydama darbo įstatymų priežiūrą bei numatytas kontrolės funkcijas, gali bendradarbiauti su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojais, Valstybinės darbo inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos bei Valstybės kontrolės pareigūnais.

9.2. Sutarus dėl bendradarbiavimo su 9.1. punkte nurodytomis tarnybomis, LPS „Solidarumas“ gali pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartį su sutartyje aptartusiomis sąlygomis.

 1. 10. Inspekcijos buveinė

10.1. Ulonų g. 5, LT- 08240 Vilnius, tel. (8-5) 262 17 43, faksas“ (8-5) 213 32 95

El paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

BAIGIAMOSIO NUOSTATOS

Kiti LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos veiklos reglamentavimo klausimai sprendžiami taikant šių Nuostatų 1 punkte nurodytus teisės aktus ir LPS „Solidarumas“ pirmininko bei darbo inspekcijos viršininko patvirtintus aprašus.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė

Kristina KRUPAVIČIENĖ

Spausdinti

Informacija rengiama...

Spausdinti

Kviečiame susipažinti su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas" pirmininkės Kristinos Krupavičienės ataskaita, pateikta 2018 m. liepos 6 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas" suvažiavime

Ataskaita pdf formatu

 

Kviečiame suipažinti su Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkės Kristinos Krupavičienės ataskaita, pateikta 2017 m. gegužės 20 d. Koordinacinės tarybos posėdyje

Ataskaita pdf formatu

 

Kviečiame susipažinti su Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkės ataskaita, pateikta 2016 m. birželio 4 dieną vykusiame suvažiavime, bei priimtomis rezoliucijomis.

Ataskaita pdf formatu

Ataskaita

Rezoliucijos

Spausdinti

european-commission-general-logo

 "Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ Nr. VP/2013/002/0067

("Adaptability of employees of transport sector to work in a sustainable labour market in Baltic countries")

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nuo 2013 m. spalio mėnesio pareiškėjo teisėmis įgyvendina Europos Komisijos Užimtumo, Socialinių reikalų ir Įtraukties Generalinio Direktorato (European Commission DG  Employment, Social Affairs and Inclusion) remiamą projektą ,,Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ Nr. VP/2013/002/0067. Projekto partneriai yra Estijos profesinių sąjungų konfederacija (EAKL) ir Latvijos viešojo sektoriaus ir transporto darbuotojų profesine sąjunga (LAKRS).

Transporto sektorius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra strateginis sektorius ekonomikoje, kurio efektyvus veikimas turi didelę įtaką ekonominiam gyvybingumui ir konkurencingumui visose trijose Baltijos šalyse. Baltijos šalių svarbiausi klausimai yra transporto sektoriaus modernizavimas, tvarus vystymasis ir pritaikymas darbuotojams dirbti šiuolaikinėje darbo vietoje. Socialiniams partneriams yra labai svarbu prisidėti prie nacionalinės transporto politikos formavimo Baltijos šalyse, nes moderni transporto sistema turi būti tvari tiek ekonominiu, tiek socialiniu bei aplinkos apsaugos požiūriu. Transporto sektoriaus modernizavimas apima  ekologinę būtinybę, technologines naujoves, skaitmenizavimą,  didelius technologijos iššūkis, ir tai reiškia, jog reikia atsakingai prisitaikyti ir parengti darbuotojus pokyčiams.

Šis parengs 3 Baltijos šalių transporto sektoriaus darbuotojų organizacijas aktyviau imtis iniciatyvos, atsižvelgiant į Europa 2020 strategiją: protingam, patvariam ir integraciniam augimui tikslų įgyvendinimą šalyse, ir numatys gaires jaunimo įdarbinimo ir socialinių investicijų augimo ir sanglaudos transporto sektoriuje.

Projekto tikslas informuoti ir šviesti transporto sektoriaus darbuotojų atstovus ir darbuotojus, kelti jų kompetencijas, siekiant sustiprinti žinias ir įgūdžius. Šio Projekto tikslai atitinka darbotvarkės iniciatyvas "Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimas“, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ , „Jaunimo judėjimas“.   Dalyvaujančios 3 darbuotojų organizacijos analizuos darbuotojų situaciją (jų prisitaikymą dirbti transporto sektoriuje) Baltijos šalyse, atsižvelgiant į transporto sektoriaus modernizavimo procesą darbuotojų požiūriu. Projektas kelia aiškius klausimus: kaip gerai ar blogai 3 –jų  Baltijos šalių transporto sektoriaus darbuotojai yra pasirengę dirbti besimodernizuojančiame sektoriuje, dirbti naujomis sąlygomis ir kiek darbuotojų turimos žinios ir įgūdžiai atitinka darbdavių šiandienos ir ateities  lūkesčius? Projektas taip pat teiks rekomendacijas: kaip pritraukti jaunimą į senėjantį transporto sektorių?  Projekto metu bus teikiamos rekomendacijos, kaip pritraukti daugiau moterų į sprendimų priėmimą transporto sektoriuje. Projekto metu įgytos žinios ir reikalaujami įgūdžiai kaip: darbo rinkos modernizavimas,  darbo kokybė, jo atlikimas ir gebėjimas pakeisti ir pertvarkyti transporto sektorių į ekologiškesnį, leis dalyvaujančioms organizacijoms  prisidėti sprendžiant pamatinius  ES užimtumo ir socialinės politikos iššūkius, leis kur kas efektyviau atstovauti transporto sektoriaus darbuotojus  per sektoriaus modernizavimo procesą ir tuo pačiu prisidės paruošiant darbuotojų organizacijų prisitaikymą prie socialinio dialogo link darbo pokyčių ir kitų keliamų iššūkių.

Naujienos:

Bendradarbiauja Baltijos šalių profesinės sąjungos

Tauragės autobusų parke - ypatingas dėmesys kiekvienam darbuotojui

Susitikta su Kauno meru Andriumi Kupčinsku

Susitiko su Telšių miesto meru Vytautu Kleiva

Susitikime su Biržų mere kalbėta apie mažų miestų problemas

Apie situaciją Rokiškio autobusų parke

Susitiko su Šiaulių miesto meru Justinu Sartausku

Konferencija Biržų autobusų parke

Bendradarbiavimas Biržuose

Transporto darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ organizuoja humanitarinės paramos akciją nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su Piliečių gynybos paramos fondu organizuoja humanitarinės paramos akciją nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms, - taip nuspręsta LPS „Solidarumas“ valdybos posėdyje. Humanitarinė pagalba bus teikiama bendradarbiaujant su Ukrainos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija, kurios pirmininkas Michailo Volynec, kartu su delegacija, rugsėjo mėnesį viešėjo Lietuvoje.

Piniginėms lėšoms rinkti atidaryta speciali sąskaita LT644010042400670369, DNB bankas. Surinktos lėšos bus skirtos medikamentams, miegmaišiams ir šiltiems drabužiams pirkti.

Darydami pavedimą banke nurodykite šiuos duomenis:

Mokėjimos paskirtis: Parama Ukrainai

Gavėjas: Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas"

Įmonės kodas: 290806370

Kviečiame visus prisidėti prie šios akcijos – aukoti pinigus, dovanoti šiltus rūbus, vaistus, ilgo galiojimo maisto produktus.

Kreiptis į LPS „Solidarumas“ Vilniuje, K.Kalinausko 2b, 4 aukštas
Atsakingi asmenys:
Jovita Pretzsch, tel.: 370 68236507,
Daiva Kvedaraitė, tel.: 370 686 17409,
Rimtautas Ramanauskas, tel.: 37065237792,
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Spausdinti

EU-Logo-web

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su partneriais Estonian Transport and Road Workers Trade Union (ETTA) (Estija), Latvian Builders Trade union (LCA) (Latvija), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Valstybine darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) ir VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centru (PVMC) įgyvendina projektą „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“ (angl. „Posting of workers: enhancing access to information and effective practical collaboration of administrative and social partners among 3 Baltic States”), projekto sutarties Nr. VS/2015/0055, finansuojamą Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Verslas ir darbo rinka 3 Baltijos šalyse sparčiai vystosi ir peržengia nacionalines sienas. Verslininkai, darbuotojai, profesinės sąjungas, valstybinės institucijos dirbdamos kartu turi prisitaikyti prie šių pokyčių, palengvinti verslo plėtrą, laisvą paslaugų judėjimą ir, tuo pačiu metu, užtikrinti darbuotojų teises.

Pirmo projekto “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” sutarties Nr. VS/2014/0011 tikslas buvo užtikrinti tinkamą administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą tarp 3 Baltijos valstybių, keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl komandiravimo, sukurti praktines informacines priemones ir medžiagą, kurios užtikrintų teisingą informavimą apie taikomas nuostatas ir darbo sąlygas, tinkamą Directive 96/71/EC įgyvendinimą ir vykdymą. Šis projektas savo tikslą pasiekė: susitikimuose dalyvavo ir patirtimi dalijosi Seimo nariai, LR ministerijų bei valstybinių įstaigų atstovai, socialiniai partneriai bei kolegos iš Latvijos ir Estijos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo išsiaiškinta, kad trūksta informacijos ir praktinių konsultacijų darbdaviams, kad jie galėtų užtikrinti saugias darbo sąlygas, o komandiruojamiems darbuotojams, kad galėtų ginti savo teises. Taip pat, šis projektas parodė, kad profesinės sąjungos Baltijos šalyse atlieka reguliarias ir nepriklausomas stebėsenos bei kontrolės komandiruojamiems darbuotojams funkcijas, nes šioje srityje turi pakankamai daug ,,gyvenimiškos patirties“. Nujasis projektas puikus pirmojo projekto tęsinys, nes užpildys spragas nustaytas pirmo projekto įgyvendinimo metu ir užtikrins tęstinumą stipriam ir saėkmingam 3 Baltijos šalių bendradarbiavimui.

Šis projektas sudarys sąlygas praktiniam bendradarbiavimui, informacijos keitimuisi tarp institucijų ir socialinių partnerių valstybėse narėse, sudarys sąlygas efektyvesniam informacijos prieinamumui. Projektas vertina galimybes informacijos mainų palengvinimui atsižvelgiant į įstatymus, analizuoja ir siūlo tinkamą administracinio bendradarbiavimo ir lengvesnio priėjimo prie informacijos tarp dalyvaujančių šalių fukcionavimą.

Yra poreikis siekti efektyvesnio ir praktiško benrdadarbiavimo tarp institucijų, kurios yra atsakingos už darbuotojų paruošimą (komandiravimą) 3 Baltijos šalyse. Ši problema bus išspręsta mokymų metu ir pateikiant darbuotojams ir darbdaviams teisėtą svarbią informaciją susijusią su visais principais ir patirtimi. Pagrindiniai projekto tikslai: užtikrinti administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą 3 Baltijos šalyse, teikti informaciją, mokymus ir konsultacijas dėl darbuotojų komandiravimo suinteresuotoms šalims, užtikrinant informacijos ir darbinimo sąlygų skaidrumą, tinkamą Direktyvos 96/71/EC vykdymą.

Projekto vykdymo laikotarpiu mokymų metu įgytos žinios, patirtis ir įgūdžiai, konsultacijos, konferencijos, aiškinamoji kampanija ir labai svarbus analitinis darbas, atliktas dviejų išorės ekspertų bus rezultatai, kurie sustiprins 6 socialinių partnerių organizacijų narius ir tuo pačiu metu sustiprins 3 Baltijos valstybių transporto, statybų ir paslaugų sektorius, iš kurių ir yra komandiruojama daugiausia darbyotojų. Praktinis apmokymas pagerins švietimo, įdarbinimo lygius, sustiprins funkcinius gebėjimus, problemų sprendimą, paskatins darbuotojų dalyvavimą bendrovės valdyme, socialiniame dialoge, sukels greitesnes inovacijas, pakels komandiravimo problemų ir apmokomų darbuotojų teisių žinias.

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

 

PROJEKTO

„Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“

VIEŠINIMO AKCIJŲ  ATASKAITA

Aiškinamosios kampanijos tikslai.

Aiškinamosios kampanijos metu buvo siekiama šių tikslų įgyvendinimo:

1. Informuoti vyresnių klasių ir profesinių mokyklų moksleivius, kolegijų ir universitetų studentus, darbuotojus ir  darbdavius, visuomenę apie komandiruojamų darbuotojų ir jų šeimos narių teises, galimybes dirbti kitose ES šalyse, gyvenimo ir darbo sąlygas, socialinės apsaugos sistemas.  

2. Suteikti informacijos apie kitų šalių darbo rinkas, informacijos apie darbą ir gyvenimą gavimo būdus ir priemones, paslaugas teikiamas įvairių valstybės institucijų, įdarbinimo agentūrų, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų.

3.Supažindinti su Europos Bendrijos 1996 m. Direktyvos 96/71/EC  ir 2014 m. Direktyvos 2014/67/ES nuostatomis, bei Europos Komisijos pastangomis peržiūrėti Direktyvas, nurodant pagrindines to priežastis.

4. Konsultuoti darbuotojų komandiravimo klausimais, suteikti teisingą informaciją apie įdarbinimą, darbo laiką ir sąlygas, darbo apmokėjimą, darbuotojų teises ir pareigas, socialines garantijas.

5. Kelti ne tik jaunimo sąmoningumą, bet ir darbinę patirtį turinčių asmenų išprusimą darbo teisės srityje, stiprinti gebėjimus apginti savo teises.

Informavimo kampanijos tikslinės grupės:

 • Komandiruojami darbuotojai;
 • Jaunimas: moksleiviai  ir studentai, ieškantys darbo asmenys;
 • Socialiniai partneriai: darbdaviai, darbuotojai, profesinių sąjungų atstovai;
 • visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios komandiruojamų darbuotojų interesams;

Priemonės:

1. suorganizuoti informaciniai renginiai 20-yje Lietuvos vidurinių ir profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų;

2. parengti dalomosios medžiagos paketai, kurie dalinami renginių metu;

3. suorganizuotas  LOGO piešimo konkursą tema ,,Iškomandiruotas nepasirengęs“. Originalūs darbai  pateikti dviem variantais: su šūkiu  ir be šūkio.

Pranešėjai ir moderatoriai. Pagrindinius pranešėjus ir moderatorius Paslaugų teikėjui nurodė paslaugos Pirkėjas. Tai LPS Solidarumas lyderiai – Kristina Krupavičienė, Jovita Pretzsch, Arūnas Lekavičius, Ričardas Garuolis, Jurgita Žiūkienė, Gintaras Kondrackis, Rita Kairienė, Audrius Cuzanauskas, lektorė Živilė Gudonytė.

 1. Viešinimo akcijos

Viešinimo akcijos įvyko universitetuose, kolegijose, meno mokyklose, gimnazijose, profesinio mokymo centruose, daugiafunkciniame mokymo centre.

Mokyklos tipas

Kiek

Pavadinimai

Dalyvių

Universitetai

3

Vilniaus, M.Riomerio, K.Simonavičiaus

450

Kolegijos

1

Vilniaus verslo

300

Profesinio mokymo centrai

3

Kauno A.Stulginskio,  Visagino technologijų ir verslo, Palangos K.Mindaugo

400

Gimnazijos

 

6

Eišiškių S.Rapalionio, Vilniaus raj. Avižienių, Šalčininkų  raj. L.Narbuto,  Vilniaus Žirmūnų, Vilniaus Varpo suaugusių,  Vilniaus Minties

750

Mokyklos

 

7

Druskininkų amatų,  Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo, Anykščių technologijų,  Varėnos technologijų ir verslo, Ukmergės technologijų ir verslo, Vilniaus  J.I.Kraševskio vidurinė, Širvintų meno, 

940

VISO

20

 

2840

Be to, Informaciniai renginiai darbuotojams ir darbdaviams, profsąjungų nariams ir visuomenei vyko Palangoje, Druskininkuose, Vilniuje, Kaune. Speciali diskusija vyko su Lietuvos Caritas atstovais vyko Vilniuje, LPS Solidarumas būstinėje.

Viso dalyvių -150

Lygiagrečiai vyko individualus tarptautinių reisų vairuotojų konsultavimas  Lietuvoje ir užsienyje, jį vykdė Krovininio transporto profesinės sąjungos lyderiai: Gintaras Kondrackis, Vytautas Kašėta, Gintaras Čiužas. Viso dalyvių - 150

2. Buvo parengtas padalomosios medžiagos paketas(pridedama prie ataskaitos)

Padalomoji medžiaga buvo dalinama susitikimų-akcijų dalyviams.

Susitikimų metu demonstruojamos skaidrės padidino informacijos perteikimo efektyvumą, sustiprino dalyvaujančių dėmesį, pagerino renginio vaizdingumą. (pridedama prie ataskaitos)

Klausytojams rekomenduotas Praktinis vadovas „Teisės aktai taikytini Europos sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje“. Šį praktinį vadovą parengė ir patvirtino Europos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija.

Dalyviams nurodytas interneto adresas, šį kurio galima  dokumentą parsisiųsti ir kitomis kalbomis:

https://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=4944&mode=advancedSubmit&langId=lt&policyArea=&type=0&country=0&year=0

Be to, dalyviams rekomenduotas Valstybinės darbo inspekcijos lankstinukas „Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienį“.

Jaunimas, studentai ir moksleiviai papildomai domėjosi įsidarbinimo užsienyje galimybėmis, studijomis užsienio aukštosiose mokyklose. Todėl papildomai buvo parengta padalomoji medžiaga apie laisvą asmenų judėjimą bei studijas užsienyje. Taip pat parengtas skaidrių komplektas „Gyvenimas, darbas ir studijos užsienyje“. (pridedama prie ataskaitos)

Jaunimas puikiai moka naudotis internetiniais  informacijos šaltiniais, tačiau neturi pakankamai žinių, kur ir kokia informacija pateikiama. Jaunimui pateikti interneto adresai, kur galima gauti daug išsamios informacijos įvairiomis temomis

Oficialus Europos Komisijos puslapis https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=lt

Specialus Europos Komisijos puslapis – Jūsų Europa  https://europa.eu/youreurope/

Šiame puslapyje informacija 23 kalbomis pateikiama piliečiams ir verslui

Piliečiams  https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm

Verslui  https://europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm

Jaunimui pristatytas Europos užimtumo tarnybų koordinuojamas darbo portalas EURES.

https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage

Jaunimą sudomino tikslinė judumo programa „Tavo pirmasis EURES darbas“,  demonstruotas filmukas tema „Tavo pirmasis EURES darbas“. Pristatyti Europos Komisijos leidiniai - Vadovas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, lankstinukas „Darbo ieškantys jaunuoliai. Paprastesnis judėjimas ir įsidarbinimas Europoje“ bei gana informatyvus Lietuvos darbo biržos išleistas lankstinukas „Jauni. Pirmas darbas“.

Informacijos apie savo pateikimui rekomenduota naudotis  tinklapiu    https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae kuris padeda parengti CV ir kitus reikalingus dokumentus,  ieškoti darbo ES šalyse.

3.Logotipo konkursas

Logotipo konkursas sulaukė pakankamai didelio susidomėjimo. Buvo gauta virš 30 įvairių darbų. Atrinkti geriausieji. Logotipai buvo demonstruojami baigiamojoje šio projekto konferencijoje 2016.12.19-20 d. Laimėtojai buvo apdovanoti naudingomis dovanomis (duomenų saugojimo kietasis diskas, ausinės, garso kolonėlė, USB atmintinė).

Geriausi logotipai pridedami prie ataskaitos.

Problemos su kuriomis susidūrėme

 1. Prisitaikant prie švietimo įstaigų mokymo grafikų teko organizuoti po 4-5 paskaitas toje pačioje įstaigoje po 45 min. Taip pat ne visose mokyklose yra salė, kurioje tilptų didesnis skaičius dalyvių.
 2. Kai kurių mokyklų vadovai atsisakė leisti organizuoti renginius be Savivaldybės leidimo.

Pasiūlymai

 1. Jaunimui trūksta elementarių žinių apie darbo santykius, darbo sutartis, darbo laiką, darbuotojų teises ir pareigas. Naujai rengiamuose projektuose reikia praplėsti konsultavimo temas ir suteikti žinių ne tik apie komandiravimo problemas, bet ir apie darbo santykius, darbo sutarčių rūšys, gyvenimą, darbą ir studijas užsienyje.
 2. Jaunimui reikia suteikti daugiau žinių apie socialinį dialogą, darbuotojų teisių atstovavimą, profesines sąjungas.

 Renginiai:

LPS "Solidarumas" projekto organizatorė Jovita Pretzsch ir konsultantas Arūnas Lekavičius. Vedė informacinius renginius  mokiniams apie komandiruojamą darbą. Ekspertai pasakojo, ką reikia žinoti renkantis darbą užsienyje.  Moksleiviai buvo supažindinti su institucijomis, kurios gali padėti susidūrus su problemomis ar neaiškumais darbo vietoje užsienyje. Buvo paaiškinti Europos Sąjungoje reglamentuojantys darbo santykius, sąlygas ir apmokėjimą dokumentai.

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Priedai:

„Gyvenimas, darbas ir studijos užsienyje“

Logotipų konkursas

 

 

Spausdinti

GMB et work

Dirbdami jūs turite daug teisių. Šias teises gina jas reglamentuojantys įstatymai, nesvarbu, kur ir kokį darbą dirbtumėte, tačiau įstatymai nuolatos pažeidžiami arba jų nepaisoma. Taigi, jei nepriklausytumėte GMB, kaip užsitikrintumėte savo teisių įgyvendinimą?

 • Jeigu dirbate pramonės šakoje, kur reikalinga aukšta kvalifikacija, pavyzdžiui, statybos, inžinerijos ar laivų statybos sektoriuje, arba kitur, kur taikomos nacionalinės kolektyvinių derybų sutartys, turite teisę į darbo užmokesčio tarifus, mokamas atostogas, apmokėjimą už viršvalandžius, priemokas ir kitas premijas, nurodytas šiose sutartyse.
 • Už kiekvieną darbo valandą jums turi būti mokama mažiausiai 6,31 svaro (GBP) (jeigu jums daugiau nei 22 metai) arba 5,03 GBP (jeigu jums 18–21 metai) – tai minimalus nacionalinis darbo užmokestis. Šį skaičių kiekvienų metų spalio 1 d. nustato vyriausybė.
 • Kasmet privaloma suteikti bent 5,6 savaitės (tai atitinka 28 dienas, jei dirbama 5 dienas per savaitę) mokamų atostogų.
 • Po šešių valandų darbo privalote gauti 20 minučių pertrauką ir 11 valandų trukmės pertrauką tarp pamainų.
 • Negalite būti verčiamas dirbti daugiau kaip 48 valandas per savaitę, jeigu nenorite.
 • Privalote turėti raštu sudarytą darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta informacija apie jūsų darbą, darbo valandas, užmokestį ir atostogas.
 • Turite teisę dirbti saugioje ir sveikoje darbo aplinkoje.
 • Turite teisę gauti tinkamą ir laiku sumokamą užmokestį.
 • Turite teisę įstoti į profesinę sąjungą, kuri jums atstovautų ir derėtųsi jūsų vardu.
 • Turite teisę darbe būti atstovaujami savo profesinės sąjungos, kuri būtų jūsų atstovė ir dalyvautų derybose jūsų vardu.
 • Turite teisę darbe būti atstovaujami savo profesinės sąjungos per drausminį svarstymą, netgi jei jūsų darbdavys nepripažintų profesinės sąjungos.
 • Turite teisę nebūti persekiojami už tai, kad įstojote į profesinę sąjungą. Įstatymai draudžia atleisti darbuotoją už tai, kad jis priklauso profesinei sąjungai ar į ją kreipiasi.
 • Turite teisę savo darbo vietoje turėti pripažįstamą profesinę sąjungą, jeigu su tuo sutinka dauguma darbuotojų.
 • Negalite būti atleistas neteisėtai. Jeigu būtumėte atleistas neteisėtai, jūsų darbdaviui gali tekti sumokėti jums iki 50 000 GBP.
 • Daugiau galimybių pasinaudoti šiomis teisėmis turėsite, jei priklausysite GMB. GMB nariai dirba įvairiose srityse, įskaitant apsaugą, mažmeninę prekybą, rūpybą, mokyklas, sveikatos priežiūrą, vietinę valdžią, inžineriją, laivų statybą ir remontą, statybą bei energetikos pramonę.
 • Nedelskite ir prisijunkite adresu www.gmb.org.uk/join arba susisiekite naudodamiesi toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Telefonas 020 7391 6700

Adresas GMB Euston, 22 Stephenson Way, London, NW1 2HD

El. paštas info {eta} gmb.org.uk

Svetainė www.gmb.org.uk

Prisijunkite prie GMB dabar svetainėje www.gmb.org.uk/join 


GMB

YOU HAVE MANY RIGHTS AT WORK BUT ONLY GMB CAN MAKE SURE YOU GET THEM

You have many rights when you go to work. These rights are backed up by laws that apply wherever you work and whatever job you do but laws are broken and ignored all the time so unless you belong to GMB how will you make sure your rights are enforced.

 • If you are working in a skilled industry such as engineering, shipbuilding or construction, or anywhere that is covered by national bargaining agreements then you are entitled to the rates of pay, holidays, overtime, bonuses and other premia set out in those agreements.
 • You must be paid at least £6.31 (if you are over 22) and £5.03 if you are aged between 18 and 21, the National Minimum Wage for each hour you work. This figure is set by the Government on October 1st every year.
 • You must have at least 5.6 weeks (equivalent to 28 days for someone working 5 days a week) paid holiday each year.
 • You must have a 20 minute break after six hours work and 11 hours break between shifts.
 • You cannot be forced to work more than 48 hours a week if you do not want to.
 • You must have a written contract of employment that includes details of your job, your hours, pay and holidays.
 • You have the right to work in a safe and healthy workplace.
 • You have the right to be paid the correct amount, on time that you have earned.
 • You have the right to join a trade union to represent you and negotiate on your behalf.
 • You have the right to be represented at work by your trade union to represent you and negotiate on your behalf.
 • You have the right to be represented at work by your trade union at a disciplinary hearing - even if your employer does not recognise the union.
 • You have the right not to be victimised for joining a trade union. It is against the law for you to be sacked for being in a union or for contacting a union.
 • You have the right to get a union recognised where you work - if a majority of the workforce agree.
 • You have a right against being sacked unfairly. Your employer could be made to pay you up to £50,000 if you are unfairly sacked.
 • You are more likely to get these rights if you belong to GMB. GMB members work in many industries including security, retail, care, schools, health, local government, engineering, shipbuilding and repair, construction and energy.
 • Join immediately at www.gmb.org.uk/join or use the contact details below

Telephone: 020 7391 6700

Address: GMB Euston, 22 Stephenson Way, London, NW1 2HD

Email: info {eta} gmb.org.uk

Website: www.gmb.org.uk

Join GMB now at www.gmb.org.uk/join

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar